Reading time less than a minute
image

شرح پروژه

سایت مورد نظر کارفرما سایتی بود که هم فروشگاهی باشد هم با رعایت ساختار های مدرن طراحی سایت بتواند  از پلتفرم هایی مثل پادبین بتواند محتوا درون خود جایی دهد.
با در نظر گرفتن ساختار مد نظر کارفرما، سایت طراحی شده علاوه بر داشتن ویژگی های مورد نیازشان سایتی با طراحی مینیمال و همگام با نیاز های سئو تحویل ایشان گردید.

ساخته شده:

آبان 1400

مشتری:

هادی نوری

همکاری:

طراحی سایت