شرح پروژه سایت مورد نظر کارفرما سایتی بود که هم فروشگاهی باشد هم با رعایت ساختار های مدرن طراحی سایت بتواند  از پلتفرم هایی مثل پادبین بتواند محتوا درون خود جایی دهد. با در نظر گرفتن ساختار مد نظر کارفرما، سایت طراحی شده علاوه بر داشتن ویژگی های مورد نیازشان