بازاریابی اینستاگرام یکی از مهم ترین اهداف اصلی بازاریابان برای افزایش فروش محصولات/خدمات و افزایش آگاهی از برندشان است.